Però, que és un ISBN?

L'ISBN identifica un títol. És com si es tractés d'un DNI. Aquesta identificació única permet una comercialització més eficient en llibreries, biblioteques, universitats, comerciants a l'engròs i distribuïdors.

International Standard Book Number (ISBN) és un número de 13 xifres que identifica d'una manera única cada llibre o producte editorial publicat.

Cada codi consta de 5 blocs que són:

  • Prefix: és un número de 3 dígits que proporciona EAN Internacional i identifica el producte.
  • Identificador de grup o país: identifica el grup nacional, geogràfic o lingüístic dels editors.
  • Identificador de l'editor: identifica una editorial concreta.
  • Identificador del títol: identifica el títol particular o l'edició d'un títol.
  • Dígit de comprovació: consta d'un sol dígit, que valida l'ISBN
Tagseditar

Deixa el teu comentari